Eetexpert

Kenniscentrum voor
eet- en gewichtsproblemen

Professionals login

Wachtwoord vergeten? Nu registreren?

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de website Eetexpert.be. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.


Algemeen

De website Eetexpert.be werd met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Hierbij werd ernaar gestreefd om alle informatie zo actueel, correct en nauwkeurig mogelijk te houden. Ondanks de voortdurende inspanningen kunnen we niet garanderen dat alle informatie hier steeds aan voldoet. De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen steeds en zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. De gepubliceerde informatie is bedoeld voor algemeen gebruik en is niet specifiek toegespitst op de individuele situatie van de gebruiker. De gepubliceerde informatie biedt geen vervanging voor advies van of raadpleging bij een professionele hulpverlener.

Eetexpert.be kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld worden voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie, dienst- en hulpverlening.


Deelwebsite

Eetexpert.be beschikt over drie deelwebsites bedoeld voor drie verschillende doelgroepen: professionals, publiek en pers. De verschillende doelgroepen worden hieronder toegelicht:

  • pers: persmedewerkers van allerlei media 

Om toegang te krijgen tot de professionalssite en de perssite dient u zich te registeren via de opgegeven formulieren. Eetexpert.be kan een registratie weigeren wanneer deze niet aan de voorwaarden voldoet.


Online verwijstool

Eetexpert.be inventariseert het Vlaamse zorgaanbod rond eet- en gewichtsproblemen en wilt zorgverstrekkers via een online verwijstool helpen bij het zoeken naar gepaste verwijshulp. Zo kunt u in deze verwijstool de door de overheid gesubsidieerde tweede- en derdelijnscentra met een specifieke taak in het zorgaanbod bij eet- en gewichtsproblemen terugvinden (universitaire, psychiatrische en algemene ziekenhuizen, CGG's, CLB's, DAGG's, ...). Ook de private hulp in de tweede en derde lijn werd opgenomen. Deze registratie is gebonden aan de volgende voorwaarden:

 

  • de hulpverlener beschikt over één van de volgende Belgische diploma's in de zorgsector en heeft het bijhorende erkenningsnummer: master in de geneeskunde met een specialisatie-opleiding in de psychiatrie, master in de geneeskunde met een specialisatie-opleiding in de kindergeneeskunde, master in de psychologische of pedagogische wetenschappen, professionele bachelor in de toegepaste psychologie, master in het sociaal werk, professionele bachelor in het sociaal werk, professionele bachelor in de orthopedagogie, master in de ergotherapeutische wetenschappen, professionele bachelor in de ergotherapie, master in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie, master in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen, professionele bachelor in sport en bewegen, master in de logopedische wetenschappen, professionele bachelor in de logopedie, bachelor in de voedings- en dieetkunde.

  • De hulpverlener beschikt over een ander diploma maar werd op basis van zijn specifieke ervaring/opleiding in de behandeling van eet- en gewichtsproblemen door Eetexpert.be toch goedgekeurd voor opname op de verwijslijst.  Hij/zij heeft hiervoor een uitzonderingsprocedure aangevraagd via s656356779e1981353722c1253827384r1792237703e1044000026t524489447a625546799r1644268965i1154633425a597160916a219389054t1311828962@1429868166e1789467128e1272720073t1901431291e560489121x1269278993p380170457e2070073386r996864408t1666826370.580264173b2139116999e443097591.

  • De hulpverlener heeft aangegeven specifieke ervaring te hebben in de behandeling van eet- en gewichtsproblemen binnen zijn/haar discipline.

  • De hulpverlener handelt in overeenstemming met de deontologische code van zijn/haar beroepsgroep.

NB: Eetexpert.be controleert de opgegeven informatie niet op haar juistheid of volledigheid en garandeert op geen enkele wijze de inhoudelijke kwaliteit of vakbekwaamheid van deze hulpverleners. Eetexpert.be is op geen enkele wijze aansprakelijk voor directe of indirecte moeilijkheden of schadegevallen die voortkomen uit het eventuele contact met en behandeling door deze hulpverleners.

NB: Eetexpert.be behoudt zich het recht voor om zonder bericht iedere registratie op de verwijslijst te weigeren of te verwijderen indien deze niet aan de vooropgestelde voorwaarden voldoet.


Externe informatie

De website Eetexpert.be bevat links naar andere websites die geselecteerd werden op relevantie van de geboden informatie. Eetexpert.be kan echter geen garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud van deze websites en kan daarom niet verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld worden voor eventuele directe of indirecte schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke websites en hun inhoud.


Privacy

Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, hun besturingssysteem en browser via dewelke zij toegang hebben tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt.

Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. De enige uitzondering betreft informatie die door de betrokkene expliciet ter beschikking wordt gesteld aan Eetexpert.be in het kader van verwijslijsten. Om uit dergelijke verwijslijsten geschrapt te worden moet de betrokkene een schriftelijk verzoek richten aan Eetexpert.be die hieraan zo spoedig mogelijk gevolg zal geven.


Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

U hebt het recht om de informatie op deze website voor persoonlijk gebruik te downloaden en voor niet-commerciële doeleinden te verspreiden, mits duidelijke bronvermelding, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Deze toestemming geldt niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld en voor de teksten die van een andere bron dan Eetexpert.be zijn overgenomen.

Eetexpert.be behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website en op de ter beschikking gestelde informatie en hulpmiddelen, met uitzondering van de informatie en hulpmiddelen die van derden zijn overgenomen.

Share: