Eetexpert

Kenniscentrum voor
eet- en gewichtsproblemen

Professionals login

Wachtwoord vergeten? Nu registreren?

Over Eetexpert: missie en doelstellingen


Eetexpert.be vzw is een kenniscentrum van en voor al wie betrokken is in de zorg voor mensen met eet- en/of gewichtsproblemen.

SITUERING

De oorsprong van de vzw ligt in 2000 bij de oprichting van een multidisciplinaire en interuniversitaire werkgroep in opdracht van de Vlaamse minister van welzijn met het oog op onderzoek van het zorgtraject in Vlaanderen rond eet- en gewichtsproblemen. Dit mondde uit in de oprichting van de vzw Eetexpert.be in 2005. Sindsdien werkt zij als onafhankelijk kenniscentrum ter ondersteuning en professionalisering van preventie en hulpverlening bij eet- en gewichtsproblemen voor alle leeftijdsgroepen. De werking richt zich naar diverse doelgroepen waaronder huisartsen, kinderartsen, diëtisten, CLB, CGG, psychologen, psychiaters, partnerorganisaties, organisaties met terreinwerking, LOGO’s, beleid en pers. Voor toeleiding van burgers met een zorgvraag rond eet- en gewichtsproblemen naar gepaste hulp, werd in 2016 binnen het kenniscentrum ook een helpdesk voor burgers uitgebouwd. 

Eetexpert.be werkt helemaal inhoudsgestuurd, vertegenwoordigt geen enkele specifieke belangengroep en heeft geen conflict of interest.

MISSIE

De missie van Eetexpert.be is de volksgezondheid te verbeteren op het vlak van eten, bewegen en gewicht. Speciale aandacht gaat naar de diverse problemen (ziekten, aandoeningen) in verband met eten en gewicht alsook alle biopsychosociale factoren die hiermee samen kunnen hangen. Het is een kenniscentrum voor de overheid, hulpverleners, organisaties en personen die met deze problemen te maken hebben. Onze expertise is gericht op preventie, hulpverlening, vorming, onderzoek en beleid.

DOELSTELLINGEN EN ACTIVITEITEN

Als concrete doelstellingen wilt Eetexpert.be:

 • Informeren:
  Verzamelen en verspreiden van praktijkrelevante en wetenschappelijk gefundeerde informatie en documentatie over eet-, beweeg- en gewichtsgerelateerde problemen via onze kennisdesk en nieuwsbrieven aan professionals, publiek en pers.
 • Adviseren:
  Het waar gevraagd leveren van gefundeerde aanbevelingen en voorlichting aan professionals en pers alsook aan de overheid via deelname aan werkgroepen en het fungeren als beleidsantenne inzake preventie en zorg bij eet- en gewichtsproblemen.
 • Ondersteunen:
  Ontwikkelen, ondersteunen en uitvoeren van research rond eet- en gewichtsproblemen, helpen bij de praktijkvoering en uitbouw van een goede zorgorganisatie via onze informatie- en adviesservice alsook de ontwikkeling van methodieken en hulpmiddelen, het stimuleren van netwerkvorming en het leveren van verwijshulp.
 • Opleiden:
  Organiseren van vormingsactiviteiten over eet- en gewichtsproblemen op maat voor alle betrokken professionals in de vorm van studiedagen, workshops en intervisiegroepen
   

Daarnaast kan de VZW alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van de vermelde doelstellingen binnen de grenzen van wat wettelijk is toegelaten.

GEZONDHEIDSBEVORDERENDE PLANNEN 

 • Focus op gezondheidswinst verder verspreiden

De idee dat gewicht “maakbaar” is en dat wie overgewicht heeft “moet afvallen”, leeft nog heel sterk en brengt een focus op gewicht en gewichtsverlies met zich mee in de preventie en aanpak van obesitas. Deze focus kan schadelijke neveneffecten hebben, stigmatiserend werken, en het overgewicht op langere termijn net versterken. Richtlijnen raden aan te focussen op gezondheid(swinst) in brede zin (waar gewichtsverlies een gevolg van kan zijn, maar geen doel op zich is). Hierbij wordt ingezet op gezonde leefstijl (regelmatig eetpatroon, evenwichtige en gevarieerde voedingskeuzes, plezierige fysieke activiteit, zittijd beperken en doorbreken, slaaphygiëne) en een positief zelf- en lichaamsbeeld met respect voor diversiteit.  Eetexpert wil deze visie zo breed mogelijk verspreiden, onder hulpverleners, de media en burgers.  Het vormt de rode draad doorheen de materialen die we ontwikkelen.

 • Destigmatisering van (over)gewicht

Aansluitend bij het vorige punt, willen we doordachte communicatie rond eten, gewicht, en eet- en gewichtsproblemen ondersteunen. Deze thema’s zijn erg gevoelig, en zelfs goedbedoelde boodschappen kunnen snel stigmatiserend zijn. Eetexpert ontwikkelde reeds aanbevelingen voor de media (zie www.eetexpert.be/aanbevelingen) en wil deze aanvullen met communicatietips binnen diverse setting, en binnen diensten die gezondheidspromotie verzorgen (zoals mutualiteiten). Eetexpert zal hierrond proactief ondersteuningsmateriaal aanbieden, en stelt zich ook ter beschikking om feedback te geven bij nieuwe of bestaande inhouden die door deze diensten worden verspreid.

 • Gemeenschappelijke preventie van eet- en gewichtsproblemen

“First, do no harm” is het basisprincipe van preventie. Als we willen werken aan preventie van overgewicht, kan dit enkel op een gunstige manier als we ook rekening houden met preventie van eetstoornissen. Focussen op gezondheid en niet op gewicht, stigmatiserende boodschappen vermijden, en inzetten op versterkende factoren (zoals zelfbeeld, kritisch denken, gezondheidscompetenties, verbondenheid met anderen…) maken hier deel van uit. Eetexpert blijft preventiewerkers ondersteunen, en ontwikkelt materialen voor hen.

 • Multidisciplinaire samenwerking

De aanpak van eet- en gewichtsproblemen gebeurt multidisciplinair. Sinds het ontstaan van Eetexpert zetten we in op praktijkgerichte stappenplannen (draaiboeken) per discipline. De komende periode zetten we in op het herwerken van de verschillende draaiboeken rond eet- en gewichtsproblemen bij kinderen en jongeren.

 • Burgers met een eet- of gewichtsprobleem toeleiden naar gepaste hulp in de regio 

Wie hulp zoekt rond een eet- of gewichtsprobleem (voor zichzelf of een naaste), kan via de huisarts (of een andere hulpverlener) of rechtstreeks bij onze helpdesk contactgegevens verkrijgen van hulpverleners die rond deze problematieken werken in de eigen regio. Dit kan heel eenvoudig door Eetexpert te mailen via s688690635e1352540602c1845878535r1964433421e1271197483t1514727751a941113019r713031736i1244738643a1741747107a1480330634t1886554795@1880075988e1127691049e1873314119t167959675e641787676x1284129497p181440844e373763616r883224600t1163679850.1077877824b2089511913e2031379518.

 • Correcte informatie verspreiden naar verschillende doelgroepen

Onze kennis en materialen worden gebundeld en verspreid via onze website (www.eetexpert.be). De focus van de website lag de voorbije jaren op het luik voor professionals (gericht op hulpverleners en preventiewerkers). De komende periode willen we inzetten op een verdere uitwerking van de andere deelsites (voor pers, patiënten en omstaanders, beleid).

 

Share: