Eetexpert

Kenniscentrum voor
eet- en gewichtsproblemen

Professionals login

Wachtwoord vergeten? Nu registreren?

Privacyverklaring Eetexpert vzw

(Versie 17-05-2018)

Eetexpert vzw hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd).

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe we omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Eetexpert vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet - en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passen de technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Eetexpert vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Organisatie: Eetexpert vzw
Postadres: Bergestraat 60, 3220 Holsbeek 
Vestigingsadres: Rondestraat 51, 3010 Kessel-Lo
Telefoon: 016/84.56.99
E-mail: s420976204e1678148600c352810305r1433770438e1361517725t1781445924a889139569r1827029226i2118150608a2061267643a154914092t767468711@958094422e1858358963e481045487t1815303638e243842834x1990381422p1305697784e1076899800r285266556t1067428967.1975058893b1284523273e606221374

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Eetexpert vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Leden: Nakijken of u lid kan worden van Eetexpert als Vlaamse zorgprofessional, informeren via e-mail over activiteiten en nieuws van de organisatie indien toestemming tot nieuwsbrief
 • Verwijzers: verwijshulp bieden aan burgers die in contact komen met eet-en gewichtsproblemen. Dit gebeurt via e-mail en/of telefoon. Leden van Eetexpert (Vlaams professionals werzaam in de zorg) hebben ook toegang tot de gegevens via de verwijstool om zo hun eigen patiënten/cliënten gericht te kunnen doorverwijzen.
 • Deelnemers vorming: Opvolgen inschrijvingen via deelnemerslijst, informeren via e-mail over de vorming waarvoor u zich inschrijft

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en opslaan:

 • Leden:
  • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e - mail
  • Studie- en professionele gegevens: basisdiploma, afstudeerjaar, vervolgopleidingen, werksetting, beroep, Vlaamse professional (ja/nee)
 • Verwijzers:
  • Professionele gegevens: naam, voornaam, basisdiploma, erkenningsnummer, Praktijk/organisatie, Afdeling, Adres, Stad/gemeente, Postcode, Telefoon, E-mail, Website, Werksetting, leeftijd doelgroep, problematiek doelgroep, Mogelijke begeleidings/behandelvormen, Werkt u volgens de visie van Eetexpert?
 • Deelnemers vorming:
  • Persoonlijke identiteitsgegevens : Naam, Voornaam, adres, gemeent/stad, Postcode, Telefoonnummer, emailadres, lid van eetexpert?, bent u arts en wilt u accreditering?

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden

De gegevens di e u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
 • het verzorgen van IT - infrastructuur (o.a. IT netwerk, …);
 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
 • Het verzorgen van onze helpdeskfunctie waarbij we verwijshulp bieden

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven (andere partijen verstrekken), tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van d e verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

Eetexpert vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. We bewaren gegevens niet langer dan 5 jaar. Voor leden die lid willen blijven van Eetexpert vzw vragen we tijdig om een vernieuwing van de gegevens.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Eetexpert vzw van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe u contact met ons kan opnemen of via de contactpagina van onze website www.eetexpert.be/contact

Om misbruik te voorkomen vragen wij om u adequaat te identificeren. Om uw identiteit te controleren vragen wij u om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen. We raden u sterk aan om daarbij uw pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een ande re partij. Wij zullen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy statement

Eetexpert vzw kan zijn privacystatement op elk ogenblik wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 17/05/2018. Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen.

 

Share: